Ghost

My Button Collection

  • เล่นเลื่อยๆ ไปวันๆ

go go go go to Siam University

- แต่ว่ามื้อนี้ We’re not together - ความฮักของเฮาบ่หวานคือแต่ก่อน - เจ้าคิดจะอยู่นำกัน forever - เจ้ามาบอกว่าฮักเฮานั่นสำคัญ - เจ้าคิดว่าเฮาจะฮัก forever - หวานต้นๆ จืดปลายแล้วแม้นบ่ !.. ♥

คนมือสอง

จะฮับได้รึบ่ หากคนที่เจ้ามีใจ
มันเคยเป็นของไผ มีไผมาก่อน หมดตัวและหัวใจ
คนที่เจ้าได้ใจไปครอง เป็นเพียงมือสองเหลือจากคนอื่น
อยากจะฮู้ เจ้าจะฮักกับคนแบบนี้ ไปได้นานจักเท่าได

เรียนก็ไม่เรียนนะเรา

Dream girl

This Love Is Dangerous

Button Theme